صدور مجوز تغییر کاربری

تعریف فرآیند

 عملیات کارشناسی که منجر به تغییر وضعیت یک بلوک از لحاظ نوع کاربری(با در نظر داشتن طرح تفضیلی )پس از تایید کمیسیون ماده ۵ می گردد .
***روند تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ پس از تشکیل پرونده در واحد ساختمانی و ارسال به سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس طبق فرم پیوست صورت میگیرد.

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

​​​​​​​
  1. ​​​​​​​اسناد مالکیت یا قولنامه تایید شده زمین
  2. قبض پرداخت هزینه کارشناسی
  3. اصل  و فتوکپی شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی وی
  4. تقاضانامه

مراحل انجام فرایند

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه تقاضای صدور مجوز تغییر کاربری به همراه ارائه سند مالکیت  واحد فنی
2  دریافت  پرونده بایگانی
3  درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی  کارشناس نوسازی
4  انجام عملیات کارشناسی از محل ( بررسی مساحت ملک، حدود اربعه، وضعیت فعلی ملک ،نوع سند،عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور ،عرض کوچه،ترسیم کروکی و ...)  کارشناس فنی
5  انجام بررسی های توسعه و معابر (بررسی تعیین مسیرها،عرض گذر،ضابطه محل ،وضعیت مالکیت زمین و ...)  کارشناس
توسعه معابر
6  انجام عملیات نقشه برداری(در صورتیکه اضافه مساحت وجود داشته باشد)  کارشناس شهرسازی
7  استعلام از حقوقی و املاک(درصورت نیاز) -
8  بازدید شهردار یا معاون از محل(در صورت نیاز )  محاسب عوارض
9  محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی و نوسازی -
10  پرداخت عوارض متعلقه  بانک
11  تنظیم وتایید پیش نویس مجوز   دفتر فنی
12  ثبت در شناسنامه ساختمانی و تایید آن   دفترفنی/ رئیس
 فنی شهردار
13  انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی دبیرخانه