صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی

تعریف فرآیند

مالکین زمین های که دارای پروانه ساختمانی می باشند (اعم از مسکونی یا تجاری)ملزم به احداث بنا در مدت مقرر قانونی مندرج در پروانه می باشند و چنانچه نسبت به این امر اقدام ننمایند.می بایست جهت ادامه کار به شهرداری مراجعه کرده و نسبت به تمدید پروانه اقدم نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

  1. سند مالکیت
  2. اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وی
  3. قبض پرداخت هزینه کارشناسی
  4. پروانه ساختمانی اخذ شده
  5. تقاضانامه

مراحل انجام فرآیند صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه تقاضای صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان به همراه ارائه پروانه ساختمان  واحد ساختمانی
2  اخذ پرونده بایگانی
3  درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی  کارشناس مربوطه
4  انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور،ترسیم کروکی،وضعیت فعلی ملک ،معابر)  واحد ساختمانی
5  اظهار نظر کارشناس  کارشناس فنی
6  محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی  واحددرآمد و نوسازی
7  پرداخت عوارض متعلقه بانک
8  ارائه فرم تمدید پروانه ساختمانی به متقاضی و تکمیل آن توسط مهندس ناظر  واحد ساختمانی
9  تایید فرم تعهد نظارت و کارفرما و ارائه به شهرداری  نظام مهندسی
10  تنظیم و تایید پیش نویس مجوز تمدید پروانه ساختمان  واحد ساختمانی
11  درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن  واحد ساختمانی
12  انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی  واحد دبیرخانه