صدور مجوز دیوارگذاری دور زمین

تعریف فرآیند

صدور مجوز دیوارگذاری در بر اصلاحی( پس از انجام عقب نشینی احتمالی)

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

​​​​​​​
  1. ​​​​​​​اسناد مالکیت، قولنامه یا نامه زمین شهری
  2. اجاره نامه معتبر اوقاف در صورت وقفی بودن زمین
  3. اصل شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی
  4. تقاضانامه

مراحل انجام فرایند

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری  واحدساختمانی
2 اخذ یا تشکیل پرونده بایگانی
3  درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی  کارشناس ساختمانی
4  انجام عملیات کارشناسی از محل و ثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی( بررسی، مساحت حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی مجاورین و ...)  کارشناس ساختمانی
5  انجام بررسی های شهرسازی و اظهار نظر شهرساز  کارشناس  فنی
6  محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی  واحد درآمد
7  محاسبه و ثبت عوارض نوسازی  واحد نوسازی
8  اظهار نظر کارشناس خدمات شهری  واحد خدمات شهری
9  پرداخت عوارض متعلقه بانک
10  تنظیم واخذ مجوز مربوطه  بانک 
11  تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین   شهردار
12  انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی دبیرخانه