نمایش نظرسنجی

عملکرد شهرداری عقدا چگونه بوده است؟
% آرا
0% 0 a. خیلی خوب
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

نمایش نظرسنجی

در صورت مراجعه به شهرداری نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

نمایش نظرسنجی

سرعت انجام پروژه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نظرسنجی

انجام فعالیت های شهـرداری در زمینه های فرهنگی و اجتمــاعی را چقدر مفید می دانید؟

نمایش نظرسنجی

به نظر شما فعالیت ها و عملکرد شهرداری در سال جاری چه میزان پیشرفت داشته است؟

نمایش نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی جدید سایت چیست؟

نمایش نظرسنجی

روند انجام کار را در شهرداری عقدا چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نظرسنجی

به طور کلی میزان رضایت شما از عملکرد شهرداری عقدا چه میزان است؟