آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

عملیات جدول گذاری و رفیوژ وسط بلوار مجاور قلعه‌ی سامه که آسفالت آن انجام گرفته و نیمه کاره رها شده بود، آغاز گردید.