نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انواع اراضي

انواع اراضي

داير: اراضي داراي ساختمان و تاسيسات و ديواركشي متناسب با ملك و يا املاكي كه  باغ و مشجر و يا زراعي باشد، مي گويند. 

باير: به اراضي فاقد ساختمان و تاسيسات مي گويند كه سابقه داير بودن را داشته اند.

موات: به املاكي كه فاقد ساختمان و تاسيسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادي و يا باغ و كشاورزي نداشته اند گويند.