نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مناقصه فضای سبز

آگهی مناقصه فضای سبز


آگهی مناقصه فضای سبز

شهرداری عقدا به استناد مجوز، شورای اسلامی شهر عقدا در نظر دارد نسبت به واگذاری  و نگهداری فضای سبز شهر عقدا اقدام نماید.

از شرکتهای مجاز متقاضی خواهشمند است از تاریخ94/2/10   الی 94/2/20 جهت اخذ فرم ثبت نام و ارائه رزومه خود به شهردای عقدا مراجعه نمایند.