علی محمد افخمی عقدا

علی محمد افخمی عقدا


علی محمد افخمی عقدا

عضو پنجمین دوره انتحابات شورای اسلامی شهر عقدا / کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
مسئولیت ها و وظایف
عضو پنجمین دوره انتحابات شورای اسلامی شهر عقدا
مسئول روابط عمومی و سخنگوی شورا
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معاونت فرهنگی و دانشجویی در پست سازمانی، رئیس اداره امور خوابگاه های دانشگاه