نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب تابلوهای راهنمایی رمپ ورودی عقدا

نصب تابلوهای راهنمایی رمپ ورودی عقدا


نصب تابلوهای راهنمایی رمپ ورودی عقدا

نصب تابلوهای راهنمایی رمپ ورودی عقدا

نصب تابلوهای راهنمایی رمپ ورودی عقدا

به گزارش شهرداری عقدا،عملیات ساماندهی رمپ روردی عقدا در حال اجرا می باشد و عملیات نصب تابلوهایی راهنمایی رمپ ورودی عقدا نصب شدند.