نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری


نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور شهر توسط شهرداری

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

به گزارش شهرداری عقدا،به منظور زیبا سازی و جلو دهی به فضای شهر شهرداری عقدا اقدام به نصب تابلو های LEDرقص نو در سطح شهر نموده است