صدور پاسخ استعلام

تعریف فرآیند

صدور پاسخ استعلام هایی که توسط بانک ها ،دفترخانه های اسناد رسمی،اداره ثبت و سایر ادارات از شهرداری در خصوص املاک اشخاص به عمل می آید.

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

​​​​​​​
  1. نامه استعلام از اداره یا ارگان استعلام کننده
  2. اصل شناسنامه مالک یا خریدار یا وکیل قانونی
  3. تقاضانامه
*** پاسخ استعلام از لحاظ شهرداری  حدأکثر تا شش ماه  دارای اعتبار می باشند .

مراحل انجام صدور پاسخ استعلام

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه تقاضای پاسخ استعلام همراه با ارائه استعلام از دفتر خانه ،بانک و ... و اصل شناسنامه با حضورمالک یا خریدار یا وکیل رسمی  واحد ساختمانی
2  اخذ یا تشکیل پرونده بایگانی
3  تهیه فرم گزارش گردش پرونده  کارشناس ساختمانی
4  بازدید از ملک، انجام مراحل توسعه معابر  کارشناس فنی
5  بررسی پرونده و اظهار نظر  کارشناس شهرسازی
6  صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار (در صورت عدم اخذ این گواهی توسط مالک)  واحد ساختمانی
7  صدور پاسخ استعلام و تایید مسئولین مربوطه  واحد ساختمانی
8  انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی  دبیرخانه