آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال به گزارش شهرداری عقدا،پروژه زیرسازی و تعریض بلوار شهید اقبال به طول 45متر آغاز شد

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

به گزارش شهرداری عقدا،پروژه زیرسازی و تعریض بلوار شهید اقبال به طول 45متر آغاز شد