آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاربه منظور بهسازی و تکمیل میدان آیت الله خاتمی (ره)

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار

 

شهرداری عقدا در نظر دارد عملیات بهسازی و  تکمیل میدان آیت ا... خاتمی  از محل اعتبارات عمرانی داخلی ردیف 8207 پیش بینی شده از طریق برگزاری فراخوان به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی  و متعاقباً تحویل اسناد و مدارک تکمیل شده با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 01/04/94 لغایت 20/04/94 با مراجعه به شهرداری عقدا و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمائید.آخرین مهلت جهت تحویل اسناد و مدارک به دبیرخانه شهرداری عقدا تا پایان وقت اداری 23/04/94                می باشد.

 

ردیف

عنوان عملیات اجرایی

مبلغ برآورد تقریبی

رتبه و رشته

1

بهسازی و  تکمیل میدان آیت ا... خاتمی 

500.000.000 ریال

5  ابنیه