اجرای طرح تعویض سنگ فرش بوستان علقمه توسط شهرداری عقدا/تصاویر

اجرای طرح تعویض سنگ فرش بوستان علقمه توسط شهرداری عقدا/تصاویر

اجرای طرح تعویض سنگ فرش بوستان علقمه توسط شهرداری عقدا/تصاویر

اجرای طرح تعویض سنگ فرش بوستان علقمه توسط شهرداری عقدا/تصاویر