اطلاعیه شورای اسلامی شهر عقدا نسبت به اراضی محله اسلام آباد

اطلاعیه شورای اسلامی شهر عقدا نسبت به اراضی محله اسلام آباد

اطلاعیه شورای اسلامی شهر عقدا نسبت به اراضی محله اسلام آباد

اطلاعیه شورای اسلامی شهر عقدا نسبت به اراضی محله اسلام آباد