صدور پایانکار/گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی

صدور مجوز عدم خلاف
« صدور پایانکار/گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی «
تعریف فرآیند
در صورتی که مالک اقدام به احداث زیربنای مورد تقاضا در پروانه نماید می تواند درخواست گواهی عدم خلاف یا پایانکارنماید.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-   اسناد مالکیت
2- تقاضانامه
3-پروانه ساختمانی
4-گزارش های مهندسین ناظر
توضیحات:
صدور پایانکار منوط به اتمام رساندن کار ساختمان می باشد و گواهی عدم خلاف منوط به اجرای اسکلت ساختمان می باشد.
مراحل انجام فرآیند:
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
1
ارائه تقاضای صدور پایانکار /گواهی عدم خلاف
واحدساختمانی
2
اخذ یا تشکیل پرونده
بایگانی
3
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
4
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور )
کارشناس ساختمانی
5
انجام بررسی های شهرسازی از لحاظ رعایت مساحت طبق پروانه و کارشناس شهرسازی استعلام های مربوطه و در صورت لزوم ارجاع به کمیسیون ماده صد
کارشناس شهرسازی
6
بررسی مدارک و صدور مفاصا حساب
واحد ساختمانی
7
محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحد درآمد
8
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
9
تنظیم فرم پیش نویس پایانکارو تایید آن
واحد ساختمانی
10
درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن
واحد ساختمانی
11
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحددبیرخانه