صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ در شهرداری عقدا

صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ در شهرداری عقدا

صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ در شهرداری عقدا

صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ در عقدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات شهرسازی به شهروندان محترم عقدایی و نیز بهره مندی از سیستم های هوشمند دیجیتال و الکترونیک شهرداری عقدا ، مقدمات صدور پروانه های ساختمانی بصورت مکانیزه و تک برگ از سوی شهرداری عقدا فراهم شد.

حسین سعیدی شهردار عقدا گفت: با عنایت به اینکه طراحی دفترچه های شناسنامه ساختمانی مربوط سال های گذشته و قدیمی به صورت دستی می باشد،  همچنین با توجه به حجم اطلاعاتی که در حال حاضر باید در پروانه درج گردد است (از قبیل تعدد مهندسان طراح و ناظر، اطلاعات مربوط به آتش نشانی و طبقات ساختمان به صورت جداگانه) و با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه اطلاعات مالک و ملک در سیستم شهرسازی ورود میگردد، پیشنهاد شد خروجی های سیستم در کاغذهای مخصوص چاپ و پروانه ها و گواهی های بعدی بصورت تک برگ صادر شود و جایگزین دفترچه های شناسنامه قبلی شد، این طرح از بهمن ماه سال 94 در سیستم شهرداری عقدا اجرایی شده است.

شایان ذکر است از مزیت های این امر، علاوه بر دقت در پروانه های صادره، سرعت بالا و قابلیت دسترسی سیستمی و برخط  بر مجوزهای صادره توسط شهرداری عقدا می باشد.