مرمت آب انبار مجموعه رشتی

مرمت آب انبار مجموعه رشتی

مرمت آب انبار مجموعه رشتی

 

عملیات مرمت و بازسازی آب انبار حاج ابوالقاسم رشتی آغاز شد. خزینه این آب انبار دویست ساله فروردین ماه گذشته بر اثر ریزش نزولات آسمانی تخریب شده و بر اثر بی توجهی در حال تخریب کامل قرار داشت که با اقدام به موقع شهرداری عقدا از این اتفاق جلوگیری بعمل آمد.

قبل از عملیات مرمت

 

 

در حین عملیات مرمت