نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری به گزارش شهرداری عقدا،به منظور زیبا سازی و جلو دهی به فضای شهر شهرداری عقدا اقدام به نصب تابلو های LEDرقص نو در سطح شهر نموده است

نصب تابلو های LEDزیباساز رقص نور در شهر توسط شهرداری

به گزارش شهرداری عقدا،به منظور زیبا سازی و جلو دهی به فضای شهر شهرداری عقدا اقدام به نصب تابلو های LEDرقص نو در سطح شهر نموده است