رسیدگی به تخلفات ساختمانی

تعریف فرآیند

 رسیدگی به تخلفات ساختمانی که از طرف شهروندان گزارش شده باشد یا احداث بدون مجوز صورت گرفته باشد .

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

​​​​​​​
  1. شکایت نامه شهروندان یا گزارش واحد تخلفات​​​​​​​

مراحل انجام فرایند

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه و ثبت  شکایت یا گزارش از طرف شهروندان  واحدساختمانی
2  ارائه گزارش بازدید کارشناسی  واحد نظارت و کنترل
3  ثبت گزارش بازدید وابلاغ به مالک  کارشناس تخلفات
4  بررسی شکایات،دریافت نشانی دقیق و صدور دستورات مقتضی  کارشناس تخلفات
5  مراجعه به محل مورد نظر ،بررسی موضوع و ارائه اخطار کتبی به متخلف جهت حضور در شهرداری و رفع تخلف  کارشناس تخلفات
6  بررسی گزارش کارشناس تخلفات و اعلام نتیجه به صورت زیر:
-         چنانچه شکایت ازمجاور باشد و دعوی شاکی حق باشد مجاور می بایست حقوق شاکی را رعایت نماید.
-         چنانچه احداث بدون مجوز باشد از ادامه کار جلوگیری شده و تصمیم مقتضی اخذ
می گردد.
 کارشناس
ساختمانی و تخلفات
7  بررسی مجدد از محل مورد تخلف و در صورت عدم رفع خلاف ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰  کارشناس ساختمانی