صدور پایانکار/گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی

تعریف فرآیند

 در صورتی که مالک اقدام به احداث زیربنای مورد تقاضا در پروانه نماید می تواند درخواست گواهی عدم خلاف یا پایانکارنماید.

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند

​​​​​​​
  1. ​​​​​​​اسناد مالکیت
  2. ​​​​​​​تقاضانامه
  3. پروانه ساختمانی
  4. گزارش های مهندسین ناظر

مراحل انجام فرایند

ردیف
شرح فعالیت ​​​​​​​
 محل مراجعه
1  ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری  واحدساختمانی
2 اخذ یا تشکیل پرونده بایگانی
3  درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی  کارشناس ساختمانی
4  انجام عملیات کارشناسی از محل و ثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی( بررسی، مساحت حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی مجاورین و ...)  کارشناس ساختمانی
5  انجام بررسی های شهرسازی از لحاظ رعایت مساحت طبق پروانه و کارشناس شهرسازی استعلام های مربوطه و در صورت لزوم ارجاع به کمیسیون ماده صد  کارشناس شهرسازی
6  بررسی مدارک و صدور مفاصا حساب  واحد ساختمانی
7  محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی  واحد درآمد
8  پرداخت عوارض متعلقه بانک
9  تنظیم فرم پیش نویس پایانکارو تایید آن  واحد ساختمانی
10  درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن  واحد ساختمانی
11  انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی  واحد دبیرخانه