آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار جهت عملیات اجرای اسفالت شهرک شورا

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار جهت عملیات اجرای اسفالت شهرک شورا

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار

شهرداری عقدا در نظر دارد عملیات اجرای آسفالت شهرک شورا  از محل اعتبارات عمرانی داخلی ردیف 8196 پیش بینی شده از طریق برگزاری فراخوان به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی  و متعاقباً تحویل اسناد و مدارک تکمیل شده با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 01/04/94 لغایت 20/04/94 با مراجعه به شهرداری عقدا و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمائید.آخرین مهلت جهت تحویل اسناد و مدارک به دبیرخانه شهرداری عقدا تا پایان وقت اداری 23/04/94   می باشد.

ردیف

عنوان عملیات اجرایی

مبلغ برآورد تقریبی

رتبه و رشته

1

آسفالت شهرک شورا

750.000.000

5  راه