انجام عملیات ایجاد و تقویت سیل بند های اطراف شهر عقدا

با تلاش و همت پرسنل زحمتکش شهرداری عقدا و به منظور کنترل و هدایت سیل به خارج از شهر، انجام عملیات ایجاد و تقویت سیل بند های اطراف شهر صورت گرفت.