برگزاری جلسه با حضور مهندس شهابی زاد در محل بخشداری عقدا

در اولین حضور مهندس شهابی زاد فرماندار شهرستان، در بخش های شهرستان جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهر عقدا با حضور مهندس طالعی بخشدار، حسینی زاده امام جمعه بخش، مهندس مصطفوی شهردار و اعضای شورای شهر عقدا در محل بخشداری عقدا تشکیل گردید.