تعمیر و تعویض چراغ های سطح شهر توسط شهرداری

تعمیر و تعویض چراغ های سطح شهر توسط شهرداری

تعمیر و تعویض چراغ های سطح شهر توسط شهرداری

تعمیر و تعویض چراغ های سطح شهر توسط شهرداری

به گزارش شهرداری عقدا،حسین سعیدی شهردارعقدا از آغاز اجرای تعویض چراغهای روشنایی این شهر در راستای آماده سازی شهر برای فرارسیدن نوروز خبر داد

یکی از اهداف تعویض چراغ های برق علاوه بر زیبا سازی منظر شهری، افزایش میزان روشنایی در مناطق مختلف شهر است

شهردارعقدا تاکید کرد: با اجرای این طرح علاوه بر تامین روشنایی شهر، درصدد هستیم تا با زیبا سازی منظر شهری تمایل شهروندان به پیاده روی را افزایش دهیم.