خلاصه صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری عقدا در شش ماهه اول سال 1395

خلاصه صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری عقدا در شش ماهه اول سال 1395

خلاصه صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری عقدا در شش ماهه اول سال 1395