صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی

«صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی  «
تعریف فرآیند
مالکین زمین های که دارای پروانه ساختمانی می باشند (اعم از مسکونی یا تجاری)ملزم به احداث بنا در مدت مقرر قانونی مندرج در پروانه می باشند و چنانچه نسبت به این امر اقدام ننمایند.می بایست جهت ادامه کار به شهرداری مراجعه کرده و نسبت به تمدید پروانه اقدم نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-سند مالکیت
2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وی
3-قبض پرداخت هزینه کارشناسی
4-پروانه ساختمانی اخذ شده
5- تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی  »
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
1
ارائه تقاضای صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان به همراه ارائه پروانه ساختمان
واحد ساختمانی
2
اخذ پرونده
بایگانی
3
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
4
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور،ترسیم کروکی،وضعیت فعلی ملک ،معابر)
واحد ساختمانی
5
اظهار نظر کارشناس
کارشناس فنی
6
محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحددرآمد و نوسازی
7
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
8
ارائه فرم تمدید پروانه ساختمانی به متقاضی و تکمیل آن توسط مهندس ناظر
واحد ساختمانی
9
تایید فرم تعهد نظارت و کارفرما و ارائه به شهرداری
نظام مهندسی
10
تنظیم و تایید پیش نویس مجوز تمدید پروانه ساختمان
واحد ساختمانی
11
درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن
واحد ساختمانی
12
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحد دبیرخانه