مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر عقدا

مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر عقدا

در شصت و هفتمين جلسه شوراي شهر عقدا به رياست "محمد افخمي "و با حضوراعضاي شوراي شهر عقدا اين سه مصوبه به تصويب رسيد .
اين مصوبات شامل:
پروژه پارك خواجه نصير به شركت غزال سازه اردكان تا مبلغ مورد نظر (300 ميليون ريال )  با توجه به نامه اي از طرف شهرداري به شوراي شهر عقدا واگذار مي شود.
 مصوبه دوم در خصوص عوارض درآمد شهرداري براي سال 94 و بودجه پيشنهادي سال94 موافقت لازم به عمل آمد .
مصوبه سوم با توجه به نامه شهرداري عقدا در خصوص مجوز تشكيل شوراي عالي سرمايه گذاري و مشاركت دفتر سرمايه گذاري و مشاركت مردمي موافقت لازم به 
عمل آمد.