پیشینه تاریخی شهر عقدا

پيشينه تاريخي شهر عقدا

در راه نائين به يزد به فاصله 74كيلومتر از نائين نخستين شهر بزرگ عقدا است كه نامش در كتب تاريخ يزد برده شده و همواره سرحد و حدفاصل ميان نائين و يزد شمرده شده است .
عقدا از مضافات و توابع يزد است و احداث آن را به عقدار نامي از سرهنگان يزد گرد منسوب دانسته اند .
صاحب جامع مفيدي نوشته است: (و او را سه سرهنگ بود ... و عقدار در بيست
فرسخي يزد قناتي جاري كرده ، قلعه وديعي ساخت و آن را به عقدار مرسوم نمود.
و خود مطلبي است كه از تاريخ يزد جعفري و تاريخ جديد اخذ شده است .
نكته تازه اي كه در تاريخ جديد يزد ديده مي شود اين است كه مي نويسد و عقدار عقدا بساخت كه به ده گبر آن مشهور است.
اطراف عقدار بيست ده قرار دارد كه عده اي در پهنه بياباني وعده اي در دامنه كوه هاي نزديك به آن است .جمعيت عقدا را شش هزار نفر شمرده اند .در عقدا آثار تاريخي بسياري وجود دارد .
بدين شرح است :
در كتاب جامع مفيدي جلد 3 صفحه 559 آمده است كه امير شمس الدين محمد متوفي سال 733 رباطي در عقدا ساخته و موقوفاتي بر آن مقرر نموده و نيز در همان كتاب صفحه 489 آمده است ميرزا محمد امين ولد خواجه علي ، كاروانسرايي در قصبه ي ميبد و ديگري در قريه عقدا به استحكام تمام ساخت وسنه 1067 به پايان رسانيد اما در حال حاضر رباط و كاروانسرايي به اين نامد در عقدا وجود ندارد و معروفترين كاروانسراي عقدا همين رباط حاج ابوالقاسم رشتي مي باشد .