آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار عملیات ساماندهی بافت قدیم

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار عملیات ساماندهی بافت قدیم

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار

شهرداری عقدا در نظر دارد عملیات ساماندهی بافت قدیم  از محل اعتبارات عمرانی داخلی ردیف 8218 پیش بینی شده از طریق برگزاری فراخوان به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی  و متعاقباً تحویل اسناد و مدارک تکمیل شده با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 01/04/94 لغایت 20/04/94 با مراجعه به شهرداری عقدا و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمائید.آخرین مهلت جهت تحویل اسناد و مدارک به دبیرخانه شهرداری عقدا تا پایان وقت اداری 23/04/94   می باشد.

ردیف

عنوان عملیات اجرایی

مبلغ برآورد تقریبی

رتبه و رشته

1

ساماندهی بافت قدیم

1.400.000.000 ریال