اطلاعیه محل و زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها

اطلاعیه محل و زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها

اطلاعیه، محل و زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها

اطلاعیه محل و زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها

حوزه برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها در محل دانشگاه آزاد اسلامی یزد به آدرس. انتهای بلوار پروفسور حسابی. میدان عالم
زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ 94/11/2 در یک نوبت صبح ساعت 8 تا 11