نصب سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

نصب سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

نصب سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

نصب سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،شهرداری عقدا سه ست وسایل بازی کودکان را در سه نقطه شهر نصب کرده تا فضای برای بازی و سرگرمی کودکان ایجاد کرده باشد