آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

آغاز تعریض و زیرسازی بلوار شهید اقبال

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،پروژه زیرسازی و تعریض بلوار شهید اقبال به طول 45متر آغاز شد