آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

آغاز عملیات جدول گذاری بلوار مجاور قلعه‌ی سامه

عملیات جدول گذاری و رفیوژ وسط بلوار مجاور قلعه‌ی سامه که آسفالت آن انجام گرفته و نیمه کاره رها شده بود، آغاز گردید.