آغاز عملیات زیرسازی شهرک شورا

آغاز عملیات زیرسازی شهرک شورا

آغاز عملیات زیرسازی شهرک شورا

آغاز عملیات زیرسازی شهرک شورا