اتمام عملیات پروژه سنگ فرش دیوار ساحلی عقدا

اتمام عملیات پروژه سنگ فرش دیوار ساحلی عقدا

اتمام عملیات پروژه سنگ فرش دیوار ساحلی عقدا

اتمام عملیات پروژه سنگ فرش دیوار ساحلی عقدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری عقدا عملیات سنگ فرش دیوار ساحلی عقدا آغاز و بعد از چند ماه این پروژه به پایان رسید