اتمام فاز دوّم دیوار ساحلی خیابان شهدای فتح المبین

اتمام فاز دوّم دیوار ساحلی خیابان شهدای فتح المبین

اتمام فاز دوّم دیوار ساحلی خیابان شهدای فتح المبین

اتمام فاز دوّم دیوار ساحلی خیابان شهدای فتح المبین

فاز دوّم دیوار ساحلی خیابان شهدای فتح المبین که بعنوان محلی حادثه خیز تلقی می‌گردید پایان یافت.