اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،پروژ بازسازی سنگ فرش بوستان علقمه این شهر به پایان رسید