اجرای طرح سنگ فرش پیاده رو مدارس دخترانه شهر عقدا توسط شهرداری

اجرای طرح سنگ فرش پیاده رو مدارس دخترانه شهر عقدا توسط شهرداری

اجرای طرح سنگ فرش پیاده رو مدارس دخترانه شهر عقدا توسط شهرداری

اجرای طرح سنگ فرش پیاده رو مدارس دخترانه شهر عقدا توسط شهرداری

 

به همت شهرداری عقدا؛ طرح سنگ فرش پیاده رو کلیه ی مدارس دخترانه سطح این شهر اجراء شد.
 
به گزارش شهرداری عقدا؛ به همت شهرداری عقدا، طرح سنگ فرش پیاده رو کلیه ی مدارس دخترانه سطح این شهر اجراء شد.