اجرای فاز سوم پروژه ی میدان آیت الله خاتمی عقدا

اجرای فاز سوم پروژه ی میدان آیت الله خاتمی عقدا

اجرای فاز سوم پروژه ی میدان آیت الله خاتمی عقدا