شروع عملیات بازسازی حوض صفه

شروع عملیات بازسازی حوض صفه

شروع عملیات بازسازی حوض صفه

 

 

 

 

شروع عملیات بازسازی حوض صفه

این بنای ارزشمند که در مجاورت آب انباری به همین نام بنا گردیده، بعنوان مکانی برای نظارت به تقسیم آب و استراحت کشاورزان و رعایا از اهميت خاصي برخوردار می‌باشد. از آنجایی که در گذشته نوع تقسيم آب دقيق براي کشاورزان در جهت آبياري مزارع و باغات در راستاي بهره‌برداري مساوي از منابع آب بسيار داراي اهميت بوده؛ ساعت آفتابی بهمراه لوازم تقسیم آب (تاس و طشت تقسیم آب) در این محل نصب که دشتبان ها از آن بهره می‌جسته‌اند.

در حال حاضر و به همت شهرداری عقدا این بنا در حال تعمیر و مرمت به سبک و سیاق پیشین خود می‌‎باشد.