رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي اردكان خبر داد: شهردار عقدا به عنوان شهردار برتر در حوزه كتاب و كتابخواني در استان يزد شناخته شد .

شهردار عقدا به عنوان شهردار برتر در حوزه كتاب و كتابخواني در استان يزد شناخته شد

to bcc: me
" حسين پايدار " با اعلام اين خبر اظهار كرد: حسين سعيدي به علت اهتمام به بحث كتابخواني ، پيگيري در ساخت كتابخانه عمومي شهرعقدا و جذب خيريندر اين زمينه به عنوان شهردار برتر انتخاب شده اند.
وي تصريح كرد: بدين منظور روزپنج شنبه اين هفته  در جشن تقدير ازكتابخوانان برتر استان يزد كه توسط اداره كل كتابخانه هاي عمومي يزد از
ايشان تجليل به عمل خواهد آمد.
به گفته پايدار اين شهردار در بحث فرهنگي ، برگزاري نمايشگاه كتاب ومسابقات  كتابخواني تلاش زيادي مي نمايند.
شهر عقدا با داشتن جمعيتي نزديك به 2هزار  نفر داراي كتابخانه مناسبي نيست .