طرح ممیزی در شهر عقدا آغار می شود

طرح ممیزی در شهر عقدا اجرا می شود

تعریف ممیزی و اهداف آن

در عصر حاضر مدیریت امور شهرها از نظر وسعت و کثرت جمعیت، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست. برنامه ریزی برای توسعه شهرها و توزیع و توسعه خدمات شهری به امری تخصصی و پیچیده تبدیل شده است که بر مبنای اطلاعاتی وسیع و همه جانبه قابلیت اجرا داشته و در صورت عدم وجود آن اطلاعات، توسعه فیزیکی و بدون برنامه ریزی شهرها، اولین ویرانگر آنان خواهد بود. مميزي اراضي يعني طبقه بندي و برداشت اطلاعات از فضاهايي كه به نحوي كاربري دارند. تفكر جديد كاربري اراضي بر طبقه بندي سيستم فعاليت ها استوار است چرا كه بررسي و تغيير سيستم هايي كه تا زمان حاضر تكامل يافته اند سبب به كارگيري مشاهدات و اطلاعات، در پيش بيني انواع فعاليت هايي مي شود كه در آينده در نواحي شهري مورد مطالعه، وجود خواهند داشت.

شايد اولين نياز به مميزي املاك و اراضي در ايران از ماده قانون نوسازي و عمران شهري استخراج گرديد. بر طبق اين ماده شهرداري ها مكلفند براساس از كليه اراضي و مستحدثات داخل شهر،‌ عوارض نوسازي را وصول كرده و به مصرف صرفاً‌ نوسازي شهر برسانند. وصول هرگونه  عوارض نيازمند شناسايي املاك و داشتن اطلاعات پايه اي از آنها بود. طبق مواد قوانین شهرداری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و تامین پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارکها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری­ها است و شهرداری ­ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

اهداف کلی ممیزی

1-  شناخت شهر جهت اصلاحات اساسی

2-  تامین نیازمندی های شهری

3-  احداث واصلاح وتوسعه معابر

4- ایجاد پارکینگ ها(توقف گاه ها(

5- حفظ نگهداری پارک ها وباغ های عمومی

6-  تامین تاسیسات مورد نیاز عمومی

7-  نوسازی محلات

8-  مراقبت دررشد متناسب وموزون شهرها

9- تهیه وتدوین برنامه عملیات نوسازی، عمران وتوسعه شهرها در برنامه میان مدت عمرانی شهرداری

ساماندهي بايگاني

مشکلاتی که ضرورت ساماندهی بایگانی را سبب می گردند.

·           وجود بایگانی هاي متعدد که از یک ملک چندین سابقه در مکان هاي مختلف بایگانی می شود

·           عدم وجود یک ارتباط منطقی مابین پرونده هاي مختلف یک ملک در بایگانی هاي مختلف

·           عدم وجود کدینگ جامع املاك سطح شهر

·           عدم دسترسی سریع و مطمئن به پرونده هاي مختلف یک ملک

·           عدم ارتباط پرونده‌ها با نقشه هاي وضع موجود یا نقشه های GIS در حال تهیه

 

خروجی های طرح ساماندهی بایگانی

 جمع آوري، ادغام، پالایش سوابق املاك سطح منطقه از بایگانی هاي مختلف شهرداري نظیر نوسازي، صدور پروانه و پایان کار، استعلامات، پاسخ بانک، شهرسازي، تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده صد، درآمد، اصناف، تملك و... و تعیین کلاسه واحد (کد نوسازي) براي آنها به طوریکه تمام بایگانی هاي موجود در هم ادغام گردند)هم ادغام فیزیکی و هم ادغام داده هاي تولید شده مدنظر می باشد) و به ازاي هر ملک یک پرونده واحد در شهرداري ایجاد گردد. سپس تصویر برداري از تمام اسناد موجود در بایگانی هاي ساماندهی شده و انتقال آن به سیستم یکپارچه شهرسازي به منظور حذف فیزیکی پرونده در گردش کار شهرداري و نيز طبقه بندي اسناد اسكن شده به منظور دسترسي آني به هر برگ پرونده انجام می پذیرد و در نهایت اطلاعات استخراج شده (در فرم هاي استخراج اطلاعات) در سیستم یک پارچه شهرسازي ثبت می گردد.

 

 

 

شرکت دورکاوی افق با تیم همکار دارای تخصص های کافی در حوزه نقشه برداری، ممیزی املاک و معابر، سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی و برنامه ریزی محیطی در انجام پروژه علاوه بر به کارگیری روش های سنتی از فناوری سنجش ازدور وGIS  روش های تلفیقی جهت ارائه یک کار قابل اطمینان استفاده می کند.

انجام عملیات ممیزی املاک و معابر و همچنین ساماندهی بایگانی علاوه بر دستاوردهایی که ذکر شد درآمد زایی مناسبی را برای شهرداری ایجاد می نماید. با توجه به اینکه در حال حاضر شهر عقدا دارای املاک و پرونده های زیادی نمی باشد لذا ساماندهی پرونده های بایگانی و ممیزی املاک و معابر و پس از آن  اتخاذ روش های مناسب جهت بروز نگه داشتن اطلاعات و ثبت الکترونیکی داده ها می تواند اطلاعات بهنگام و کاملی را جهت برنامه ریزی توسعه شهری و توزیع مناسب خدمات شهری و ... ارائه دهد و تصمیم گیری را برای مدیران شهری سریعتر و راحتر و مطمئن تر نماید. یکی از پارامتر های مهم در انجام عملیات ممیزی در شهرها همکاری و همدلی مردم شهر با ماموران ممیزی است در صورتی که این همکاری به نحو احسن انجام پذیرد داده های جمع آوری شده کامل و صحیح بوده و داده های  قابل اعتمادی را برای اتخاذ تصمیمات ارائه خواهد داد . لذا از مردم متدین و متعهد شهر عقدا تقاضا می گردد تا در انجام عملیات ممیزی با ممیزین همکاری لازم را به عمل آورند تا انشاا.. زمینه شناخت شهر جهت اصلاحات اساسی به خوبی فراهم گردد.

قبلا از مساعدت شهروندان محترم صمیمانه تشکر می گردد.

موارد ی که لازم است شهروندان به ممیزین نشان دهند عبارتند از:

·           اصل یا کپی سند مالکیت / بنجاق/ اجاره نامه

·           اصل قبوض آب، برق و گاز

·           اصل یا کپی جواز کسب برای واحد های تجاری

·           ارائه کد ملی مالک

·           ارائه شماره موبایل مالک    

                      منیره سادات میرعبداللهی مدیر اجرایی پروژه از شرکت دورکاوی افق