طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94

طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94

طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94
1- پیاده روسازی  معابر عقدا – بلوارآیت الله صدوقی در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و اعتبارات آن از طریق منابع داخلی تامین شده است .
2- مرمت بافت فرسوده محله چهارسوبا زمینی به مساحت 1500تا 2000 مترمربع که از طریق اعتبارات داخلی تامین شده است .
3- آسفالت ورودی عقدا(طرح ورودی ) در زمینی به مساحت 18000 مترمربع که از طریق منابع داخلی تامین شده است.
4- پیگیری وطراحی میدان آیت الله خاتمی(ره) که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است .
5- پیگیری و طراحی روشنایی طرح ورودی که از طریق منابع استانی و داخلی تامین اعتبار شده است .
6- همکاری اداره راه و شهرسازی و اداره برق شهرستان که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است.
7-  تهیه طرح پارک کوهستان و تهیه طرح کمربندی عقدا که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است.