نصب سطل زباله های متفاوت

نصب سطل زباله های متفاوت

نصب سطل زباله های متفاوت

نصب سطل زباله های متفاوت

 به گزارش شهرداری عقدا،درجهت نصب سطل های زباله در سطح شهر، شهرداری عقدا در اقدامی مناسب و پسندیده به نصب سطل های سنگی تاریخی زباله در سطح شهر نموده است که با چهره شهر همخوانی بافت شهر همخوانی دارد