گزارش درآمد و هزینه شهرداری عقدا درشش ماهه اول سال 93

گزارش درآمد و هزینه شهرداری عقدا درشش ماهه اول سال 93

 

ردیف

شرح

مبلغ

الف

کل درآمد 6 ماهه

8.039.394.201

1

درآمد ناشی از عوارض عمومی

6.324527.131

2

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

1.454.692.100

3

بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهردار

3.438.475

4

درآمد ناشی از وجوه و اموال شهرداری

246.236.495

5

اعانات و هدایا

10.500.000

 

 

ردیف

شرح

مبلغ

ب

کل هزینه 6 ماهه

 

1

وظیفه خدمات اداری

995.786.093

2

وظیفه خدمات شهری

1.373.985.835

3

برنامه ریزی توسعه شهری

130.000.000

4

هدایت و دفع آبهای سطحی

61.680.000

5

برنامه حمل و نقل و بهبود محیط شهری

4.449.270.400

6

برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی

450.000.000

7

برنامه بهبود محیط شهری

201.679.000