یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره آموزش وپژوهش در مدیریت شهری و روستایی با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور