درباره شهردار

درباره شهردار


سید محمد مصطفوی اردکانی

شهردار عقدا / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسئول واحد عمران و شهرسازی شهرداری عقدا